Política de privacidade

En cumplimento do establecido na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, e o Reglamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consejo de 27 de abril de 2016, Carlos Caamaño Pombo, en adiante RESPONSABLE, provista do D.N.I. nº 52471583G informa aos usuarios de que os Datos de Carácter persoal que recolle (por diferentes medios tales como: encuestas ao interesado, formularios de contratación ou de petición de información, chats online e fontes accesibles ao público) son obxeto de tratamiento automatizado e trataránse de acordo cona lexislación vixente en materia de Protección de Datos.

A recollida e tratamiento automatizado dos Datos de Carácter Persoal ten como finalidade o mantenemento da relación contractual que no seu caso establezcase entre o RESPONSABLE e o Cliente, así como o desempeño das tareas de información, formación, comercialización (tarea esta última sempre identificada como tal) e outras actividades propias da actividade do RESPONSABLE, tanto a Clientes como a Pre-clientes ou Solicitantes de información.

Das, polo tanto, teu consentimento expreso para que o RESPONSABLE poda utilizar teus datos con estas finalidades concretas.

Si no desexas recibir comunicacions comerciais escríbenos á dirección de correo electrónico info@caamaño.org indicando Baja LOPD no asunto.

O usuario podrá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición. O exercicio de estos dereitos pode realizalo o propio usuario mediante comunicación escrita á siguinte dirección: Praza de Galicia, 8-9 – 36670 Cuntis (Pontevedra) ou enviando un email á dirección: info@caamaño.org. Tamén pode exercitar estos dereitos nos términos que a normativa aplicable establece e que poden consultar en “www.agpd.es”.

En aqueles casos en que o RESPONSABLE figure como Encargado do Tratamiento asume as obligacions establecidas na LOPD ao efecto, e manifesta que únicamente tratará os datos conforme ás instruccions del responsable do ficheiro e que non os aplicará ou utilizará con fins distintos a os que figuren no contrato celebrado ao efecto.

O usuario do Sitio será o único responsable da veracidade e exactitud dos datos aportados, actuando o RESPONSABLE, como propietario da web, de boa fe como mero prestador do servizo.

No caso de haber facilitado datos falsos ou de terceiras persoas sin mediar seu consentimento para ello, o propietario da web reservase o dereito á destrucción inmediata dos citados datos ao fin de protexer o dereito do titular ou titulares dos mesmos sin perxuicio das responsabilidades en que podan incurrir os que cometan dichas ilegalidades.

O RESPONSABLE comprometese ao cumplimento da sua obligación de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardrlos e adoptará todas as medidas de índole técnica e organizativa para garantizar a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar sua alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidade clo establecido na lexislación vixente.

O sitio Web dispon das medidas de seguridade da información xeneralmente utilizadas para evitar o acceso non autorizado a os datos personais.

× Enviar Whatsapp